Kardani sigurnosni

Comer T20 kardan sa lamelom (F02 - 1410mm)

Cena: 26.868,60 RSD
Snižena cena: 24.426,00 RSD

Comer T40 kardan sa lamelom (F12 - 1410mm)

Cena: 30.243,40 RSD
Snižena cena: 27.494,00 RSD

Comer T60 kardan sa lamelom (F12 - 1410mm)

Cena: 41.016,80 RSD
Snižena cena: 37.288,00 RSD

Comer T60 kardan sa lamelom (F22 - 1410mm)

Cena: 42.574,40 RSD
Snižena cena: 38.704,00 RSD

Comer T60 kardan sa lamelom (F42 - 1410mm)

Cena: 46.857,80 RSD
Snižena cena: 42.598,00 RSD

Comer T80 kardan sa lamelom (F42 - 1410mm)

Cena: 55.814,00 RSD
Snižena cena: 50.740,00 RSD